PROJEKT “WSPÓŁPRACA TO ZASÓB, ENERGIA I SIŁA DO DZIAŁANIA”

Główne zadania projektu to rozwój i profesjonalizacja współpracy między i wewnątrzpokoleniowej w obszarze aktywizacji społecznej seniorów oraz przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu na terenie powiatu lublinieckiego. Przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do osiągnięcia celu głównego: poprawy jakości i poziomu życia seniorów ze społeczności lokalnej powiatu lublinieckiego. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zwiększenie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej z osobami młodymi  w zakresie wspólnej realizacji zaplanowanych inicjatyw  lokalnych oraz udział w zorganizowanych i sprofesjonalizowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób po 60 r.ż. Projekt obejmie wsparciem 42 osoby z terenu powiatu lublinieckiego w tym 16 osób młodych od 15 do 30 roku życia oraz 26 seniorów z Domów Pomocy Społecznej oraz społeczności lokalnej powiatu lublinieckiego (liderów). Projekt zakłada również włączenie minimum 34 seniorów ze społeczności lokalnej w działania społeczne (inicjatywy). Projekt realizowany przez Stworzyszenie Przyjaciół Zameczka w Lublińcu – czas trwania projektu 01.04 – 31.12.2019

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTU ASOS

ETAP I

Zawiązanie współpracy międzypokoleniowej oraz wzmocnienie kompetencji seniorów i młodych w zakresie ich efektywności we współpracy. W ramach tego etapu planuje się przeprowadzenie: treningu umiejętności interpersonalnych, wyjazdowych warsztatów budowania efektywnej współpracy zespołowej oraz warsztatów „Moje zasoby to zasoby zespołu”.

ETAP II

II ETAP – przygotowanie miniprojektów inicjatyw lokalnych
w 5 zespołach inicjatywnych (seniorzy i młodzież). Dodatkowo obejmuje bezpośrednie przygotowanie merytoryczne (zgodne z podjętą tematyką inicjatyw -zdrowie, umiejętności ITC, aktywność wolontariacka, rękodzieło i gotowanie, aktywność kulturalna) i psychologiczne uczestników do wspólnego zaplanowania realizacji inicjatyw. W ramach tego etapu planuje się przeprowadzenie: szkolenia Skuteczna organizacja inicjatyw, warsztatów przygotowujących inicjatywy, szkoleń z zakresu profesjonalnej fotografii oraz dziennikarstwa, szkolenia z zakresu IT, spotkania ze specjalistami w danym obszarze tematycznym oraz wizyt studyjnych/ wycieczek tematycznych.

ETAP III

III ETAP – realizacja 10 inicjatyw lokalnych, w tym 5 inicjatyw akcyjnych i 5 inicjatyw długoterminowych cyklicznych zgodnych z wybraną tematyką. Dodatkowo zostanie uruchomione Senioralne Centrum Komputerowe utworzone dla seniorów ze społeczności lokalnej wraz z mobilną pracownią komputerową – długoterminowe wsparcie seniorów z terenu powiatu lublinieckiego w zakresie ITC

ETAP IV

IV ETAP – działania upowszechniające rezultaty projektu oraz dobre praktyki – seminaria podsumowujące, na których zostanie zawiązana sieć współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie działań aktywizacyjnych skierowanych do seniorów oraz promowaniu wolontariatu.

Skip to content