PROJEKT

"NOWY DUCH WOLONTARIATU - WOLONTARIAT NIESTANDARDOWY"

O PROJEKCIE

Są chętni do działania, uczestnictwa w życiu społecznym i poszerzania swojej samodzielności. Bo w końcu niepełnosprawni intelektualnie to nie tylko odbiorcy pomocy. To przede wszystkim część społeczności, w której żyją i dla której chcą działać. A przy nich piętnastka młodych ludzi – także zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ale co najważniejsze – zdeterminowanych i chętnych, żeby towarzyszyć niepełnosprawnym w sięganiu dalej niż do tej pory…

Projekt „Nowy duch wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” jest realizowany dla i przez 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, które do końca 2022 roku zwiększą swój świadomy udział w życiu społecznym. Pomoże im w tym 15 młodych ludzi, którzy uczestnicząc w projekcie staną się ich profesjonalnymi towarzyszami w realizacji wolontariatu.


Efekty projektu osiągniemy w wyniku opracowania innowacyjnej metodologii Wolontariatu Niestandardowego, która powstanie przy udziale osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich towarzyszy oraz instytucji i organizacji NGO z powiatu lublinieckiego.

Poniżej można pobrać powstałą w projekcie:

Metodologię wolontariatu niestandardowego

TYTUŁ PROJEKTU:

Nowy Duch Wolontariatu - Wolontariat Niestandardowy

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości pełnego udziału osób niepełnosprawnych intelektualnie w życiu społeczności lokalnej, zwiększenie ich upodmiotowienia i samodzielności poprzez działania wolontariackie w ramach utworzonego Klubu Wolontariusza Niestandardowego

GRUPA DOCELOWA:

Mieszkańcy powiatu lublinieckiego: 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 15 osób młodych w wieku 16-30

OBSZARY REALIZACJI PROJEKTU:

Opracowanie metodologii Wolontariatu Niestandardowego
Przygotowanie uczestników do realizacji wolontariatu z towarzyszem
Realizacja wolontariackich inicjatyw społecznych z udziałem uczestników i zaangażowanych instytucji lokalnych

TERMIN REALIZACJI

01.01.2022 – 31.12.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU (DOFINANSOWANIA):

62 469 EUR

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Aktualności:

Rekrutacja do projektu:

Projekt „Nowy Duch Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy” skierowany jest do dwóch grup osób zamieszkujących na terenie powiatu lublinieckiego:

–     osób niepełnosprawnych intelektualnie (dla potwierdzenia, z formularzem zgłoszeniowym potrzebujemy od Was złożenia kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności)

–     osób młodych w wieku od 16 – 30 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym (wiek zweryfikujemy na podstawie formularza zgłoszeniowego i Waszego numeru PESEL, a kryterium wykluczenia społecznego podczas rozmowy)

–     osób zmotywowanych do aktywności społecznej i współpracy w grupach wolontariackich (Waszą motywację sprawdzimy podczas rozmowy indywidualnej przed przystąpieniem przez Was do projektu).

Żeby wziąć udział w projekcie, pobierzcie spośród poniższych załączników formularz zgłoszeniowy i złóżcie go wypełniony i podpisany (w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności):

  • W siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka przy ul. 74 GPP 2 w Lublińcu
  • W formie skanu na adres zameczka@op.pl
  • Za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka, ul. 74 GPP 2, 42-700 Lubliniec.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 4 marca 2022 roku!

 

W razie pytań kontaktujcie się z nami mailowo przyjaciele.zameczka@op.pl lub z naszymi koordynatorami pod numerami telefonów: Łukasz Wróbel tel. 607568081, Robert Cichór tel. 608479104.

Poniżej znajdują się:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Deklaracja uczestnictwa (będzie przez Was podpisywana po zakwalifikowaniu się do projektu)
  3. Regulamin uczestnictwa w projekcie (z informacją o przebiegu rekrutacji i zasadach uczestnictwa)

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Skip to content