PROJEKT

„POLEGAĆ NA SOBIE - PROGRAM AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Szczegółowe informacje

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(WND-RPSL.07.01.03-24-0AD0/20-002)

Tytuł projektu: „Polegać na sobie – Program Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych”
Wartość całkowita: 567 258,95 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej : 538 896,00 PLN
Okres realizacji: 04/2021 – 09/2022

Cel projektu to zwiększenie aktywności zawodowej, wzmocnienie potencjału zatrudnieniowego oraz poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu poprzez udzielenie im kompleksowego wielowymiarowego wsparcia aktywizacyjnego dostosowanego do ich potrzeb i możliwości. Projekt skierowany jest do 32 osób powyżej 30 roku życia z powiatu lublinieckiego,
niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, w tym:
– 27 osób biernych zawodowo
– 5 osób pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Zaplanowane działania obejmują realizację zindywidualizowanych ścieżek wsparcia aktywizacji
zawodowej dostosowanej do  zdiagnozowanej indywidualnej sytuacji uczestnika, w tym:
– identyfikację potrzeb – IPD oraz jego monitoring,
– doradztwo zawodowe,
– warsztaty aktywizacyjne,
– pośrednictwo pracy,
– wsparcie psychologiczne,
– coaching aktywizacyjny,
– kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia i kursy umiejętności zawodowych,
– staże,
– trening pracy dla osób przebywających na stażu.

Planowane efekty projektu:
– wyrównanie szans niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn w zakresie możliwości diagnozy swoich
predyspozycji i ich wykorzystanie w aktywności zawodowej,
– uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych,
– zdobycie nowego doświadczenia zawodowego.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne, spełniające powyższe kryteria, do udziału w projekcie.
Formularze zgłoszeniowe (zamieszczone poniżej) można kierować do koordynatora projektu
Aleksandry Rybka w okresach trwania rekrutacji, o których poinformujemy w osobnych wiadomościach na adres mailowy przyjaciele.zameczka@gmail.com w formie scanu lub przesyłać
pocztą lub zostawić w biurze projektu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
ul. 74 GPP2, 
42-700 Lubliniec


Biuro projektu dostępne w godzinach:

Poniedziałek 08.00 – 16.00
Wtorek 10.00 – 18.00
Środa 08.00 – 16.00
Czwartek 10.00 – 18.00
Piątek 08.00 – 16.00

Dwie soboty w miesiącu w godzinach 10.00 – 18.00 (informacja przekazywana na bieżąco).
Wszelkie pytania w sprawie projektu i udziału w nim prosimy kierować do koordynatora pod
numerem tel: 505 331 889.

REKRUTACJA

Rekrutacja I grupy do projektu trwa do 30 kwietnia 2021r. 
Chętne osoby zapraszamy do udziału w projekcie.

l

OŚWIADCZENIE

i

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

j

UMOWA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE

AKTUALNOŚCI

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ BIEŻĄCE INFORMACJE, ZAPYTANIA OFERTOWE ORAZ INFORMACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO WYBORU WYKONAWCÓW PROJEKTU

ZAPYTANIE OFERTOWE - 13.05.2021

Zapytanie ofertowe nr 02/7.1.3/2021

w ramach projektu „Polegać na sobie – Program Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych”  

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na
wynajem sali/gabinetu na potrzeby realizacji zajęć grupowych – warsztatów
aktywizacyjnych oraz zajęć indywidualnych:

– diagnozy potrzeb i potencjału uczestników,
– coachingu aktywizacyjnego w I etapie,
– konsultacji psychologicznych,
– doradztwa zawodowego,
– monitoringu IPD,
– coachingu aktywizacyjnego w II etapie,
– monitoringu i podsumowania IPD

zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE - 13.05.2021

Zapytanie ofertowe nr 01/7.1.3/2021

w ramach projektu „Polegać na sobie – Program Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych”

W związku z realizacją projektu i rozeznaniem rynku na
prowadzenie usługi obejmującej prowadzenie coachingu aktywizacyjnego zwracamy się do
Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

dokument do pobrania 

Skip to content