STOWARZYSZENIE przyjaciół zameczka lubliniec

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 
RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Adres naszej strony internetowej to: http://przyjaciele-zameczka.pl
Kontakt email: iod@przyjaciele-zameczka.pl tel. 34 353 11 12 wew. 319

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka, ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2, 42-700
Lubliniec w imieniu którego działa Prezes tego Stowarzyszenia

II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu:
a) na podstawie wyrażenia stosownych zgód (art. 6 ust. 1lit. a RODO),
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (dotyczy to przypadków udostępnienia danych beneficjentów, pracowników, współpracowników itp. na żądanie właściwych organów lub sądów) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze Stowarzyszeniem) (art. 6 ust. 1 lit.b RODO),
d) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub przez stronę trzecią (np. weryfikacja Beneficjentów pomocy w publicznych rejestrach; kontakt z beneficjentami pomocy, uczestnikami aktywności prowadzonymi przez Stowarzyszenia, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów beneficjentów i osób współpracujących lub korzystających
z pomocy służących umożliwieniu kontaktu Stowarzyszenia z w/w osobami) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia
IV. ODBIORCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie ww. przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są
przetwarzane Państwa dane.
V. PRZETWARZANIE DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH
Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ZWIĄZANE
Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo żądania od
Administratora:
1)  dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)  przenoszenia swoich danych osobowych,
4)  usunięcia swoich danych osobowych,
5)  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody,
zawsze ma Pani/Pan/Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych do momentu jej wycofania.
IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem: ustawowym,
umownym lub warunkiem zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku, do których
podania będziecie Państwo zobowiązani.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może  skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na
zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia.

Skip to content