PROJEKTY ZREALIZOWANE

Znajdziesz tutaj historyczne projekty.

PROJEKT: „NOWY DUCH WOLONTARIATU - WOLONTARIAT NIESTANDARDOWY”

realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

PROJEKT: "POLEGAĆ NA SOBIE - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, (WND-RPSL.07.01.03-24-0AD0/20-002)

PROJEKT: „SENIORALNY KLUB ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE”

dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Edycja 2022

PROJEKT: „AKTYWIZACJA PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU I ZAANGAŻOWANIU LOKALNYM - KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE”

dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Edycja 2021

PROJEKT: „CENTRUM SENIORALNEGO WOLONTARIATU SAMOPOMOCOWEGO”

dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Edycja 2021

PROJEKT: „MOŻEMY WIĘCEJ! – KOMPLEKSOWA ŚCIEŻKA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Tryb konkursowy

PROJEKT FIO „RAZEM WOLONTARIUSZE, RAZEM DLA ZASOBÓW LOKALNYCH”

jest ukierunkowany na rozwój wolontariatu na terenie powiatu lublinieckiego, a przede wszystkim na zwiększenie poziomu zaangażowania i aktywności wolontariackiej osób młodych oraz seniorów poprzez udział w zorganizowanych i sprofesjonalizowanych działaniach skierowanych dla wolontariuszy w ramach Centrum Wolontariatu Lokalnego oraz zawiązania współpracy międzypokoleniowej w ramach organizacji i realizacji działań lokalnych mierzących do aktywizacji seniorów ze społeczności lokalnej powiatu lublinieckiego wokół tematyki zasobów historyczno – kulturowych regionu.

PROJEKT: „WSPÓŁPRACA TO ZASÓB, ENERGIA I SIŁA DO DZIAŁANIA”

realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

PROJEKT: „AKTYWNI I NIE MNIEJ WARTOŚCIOWI NA RYNKU PRACY”

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Skip to content