STOWARZYSZENIE przyjaciół zameczka lubliniec

STATUT
STOWARZYSZENIA

STATUT

Rozdział l Postanowienia ogólne

 

§ 1. Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka” – zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządną, trwałą organizacją zrzeszającą osoby prawne i fizyczne. Stowarzyszenie ma na celu działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

 

2. Stowarzyszenie opowiada się za rzeczywistym równym traktowaniem wszystkich obywatelek i obywateli bez względu na płeć, pochodzenie społeczne, status społeczny i materialny. Stowarzyszenie uznaje, że nie ma demokratycznego państwa prawa bez zapewnienia osobom niepełnosprawnym, kobietom i mężczyznom równych szans i możliwości samorealizacji w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w rodzinie, w szczególności w zakresie dostępu do obowiązujących form decydowania o funkcjonowaniu państwa, dostępu do rynku pracy, dostępu do mediów, w obszarach kultury i obyczajów, w zakresie możliwości korzystania z zabezpieczeń socjalnych i ochrony zdrowia.

3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubliniec

§3 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, póz. 855) z późniejszymi zmianami. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§4 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.


§5 Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6 Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§7 Sowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach Szczegółowych

§8 Stowarzyszenie dla realizacji swych celów statutowych może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych. 

§ 9 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków oraz etatowej pracy zatrudnionych pracowników. 2. Członek Stowarzyszenia może być zatrudniony jako pracownik. 

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§
10 Celem Stowarzyszenia jest: 

   

  1. Działalność na rzecz realizacji praw człowieka członków grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób z niepełnosprawnością i kobiet. 
  2. Działalność na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, w szczególności w obszarach życia rodzinnego, politycznego, społecznego i gospodarczego. 
  3. Działalność na rzecz rozwoju tolerancji i postaw akceptacji społecznej wobec osób z niepełnosprawnością. 
  4. Edukacja społeczna, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
  5. Działalność na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu, ul. 74 GPP 2, zwanego dalej Zameczkiem. 
  6. Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju mieszkańców Zameczka. 
  7. Działanie na rzecz usamodzielniania oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszkańców Zameczka. 
  8. Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu: młodzieży, kobiet, niepełnosprawnym i innym potrzebującym w tym zakresie. 
  9. Tworzenie w świadomości społecznej poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności między pokoleniowej, a także postaw altruistycznych. 
  10. Kreowanie wśród potrzebujących pomocy, postawy odpowiedzialności za siebie i rozwijania własnej niezależności.
  11.  Kształtowanie opinii publicznej, wspieranie, propagowanie i rozwijanie inicjatyw na rzecz integracji społecznej mieszkańców Zameczka oraz na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 
  12. Integracja osób i środowisk zaangażowanych w pomoc na rzecz Zameczka.
  13. Prowadzenie i organizowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych niekonwencjonalnymi metodami takimi, jak: dogoterapia, hipoterapia, nurkowanie, wspinaczka, itp. 
  14. Troska o jakość warunków życia osoby niepełnosprawnej, jej wszechstronny rozwój, zdrowie, podmiotowość i godność. 
  15. Bezpośrednia pomoc osobie niepełnosprawnej, zabezpieczenie podstawowych potrzeb i obrona przed wykluczeniem społecznym. 
  16. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego, inicjowanie, wspieranie i promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz jej prezentacja. 
  17. Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz ekologii. 
  18. Promocja i organizacja społecznego rzecznictwa praw osób niepełnosprawnych. 
  19. Upowszechnienie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego osób niepełnosprawnych. 
  20. Organizacja i prowadzenie całodobowej placówki opieki. 
  21. Propagowanie kultury fizycznej, turystyki, rekreacji osób niepełnosprawnych oraz wszystkich innych wymagających tego. 
  22. Przeciwdziałanie bezrobociu, działanie na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy oraz poprawy sytuacji osób na rynku pracy
  23. Działanie na rzecz lokalnej społeczności.
  24. Wspieranie przedsiębiorczości, przedsiębiorców, pracowników oraz innych podmiotów gospodarczych.
  25. Działania na rzecz grup marginalizowanych społecznie (osób niepełnosprawnych, kobiet, osób starszych) oraz młodzieży, których celem będzie wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, usług i informacji.
  26. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz cyfrowemu osób starszych poprzez wzrost ich aktywności oraz partycypacji społecznej.
  27. Działania na rzecz krzewienia idei wolontariatu jako narzędzia włączenia społecznego i aktywizacji różnych grup społecznych, w tym w szczególności wolontariatu osób starszych, niepełnosprawnych, młodzieży, osób pozostających bez zatrudnienia. 

  §11 Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności poprzez: 

  1. Reprezentację i obronę interesów osób niepełnosprawnych oraz kobiet. 
  2. Współudział w inicjowaniu, koordynacji i prowadzeniu badań w zakresie praw człowieka, równego statusu kobiet i mężczyzn oraz pomocy społecznej, w szczególności w obszarze niepełnosprawności. 
  3. Remonty, adaptacje. 
  4. Działalność na rzecz tworzenia miejsc pracy, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej. 
  5. Doradztwo i opiekę prawną. 
  6. Współpracę w zakresie zdobywania i utrzymania wolontariuszy, finansowanie dodatkowych etatów dla pracowników o wysokich kwalifikacjach zatrudnianych przez kierownictwo Zameczka, popularyzacje wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej. 
  7. Organizowanie spotkań integracyjnych, festynów, koncertów, imprez o charakterze rekreacyjnym, itp. 
  8. Organizowanie wczasów wypoczynkowych, wycieczek, wyjazdów, turnusów rehabilitacyjnych, itp.
  9. Współpracę z organizacjami gospodarczymi i osobami fizycznymi. 
  10. Prowadzenie działalności edukacyjnej, doradczej i szkoleniowej w stosunku do społeczeństwa, w szczególności do rodzin i bliskich, pracowników pomocy społecznej, przyjaciół Zameczka, uczniów i studentów, członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy. 
  11. Organizowanie kursów, szkoleń, wystaw, odczytów, dyskusji, konferencji, sympozjów, seminariów, itp. 
  12. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej. 
  13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi. 
  14. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami oraz środkami masowego przekazu. 
  15. Opiniowanie projektów przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej oraz projektów aktów prawnych powodujących znaczące konsekwencje w rzeczywistości społecznej, w szczególności w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych i Kobiet. 
  16. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, w szczególności poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 
  17. Aplikowanie o środki zewnętrzne: Unijne, Ministerialne, lokalne i inne. 
  18. Organizację imprez, spotkań, wyjazdów, wycieczek, zawodów, zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. 
  19. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia w zakresie: 

   

  1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalności charytatywnej; 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638); 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19) turystyki i krajoznawstwa; 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 22) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 23) ratownictwa i ochrony ludności; 24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27) promocji i organizacji wolontariatu; 28) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203); 30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 32a) rewitalizacji; 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 

  §12 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków. 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie statutowym. 

   

  Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki 

  §13 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

  §14 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
  1.zwyczajnych, 2.wspierających, 3. honorowych. 

   §15 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, intelektualną lub rzeczową. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami wspierającymi. 3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia. 5.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia lub jego misji. 6. Członkowie honorowi i wspierający nie mają praw wyborczych, dysponują jedynie głosem doradczym. 7. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

    §16 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się przez złożenie w Zarządzie Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej. 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje, w drodze uchwały, Zarząd Stowarzyszenia. 3. Decyzja w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji. 4. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

    §17 l. Członek zwyczajny ma prawo do: 

    

   1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, b. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia, c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów, d. korzystania ze świadczeń, poradnictwa, szkoleń i pomocy, które  Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków, e. korzystania z lokali i urządzeń technicznych Stowarzyszenia, f. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia, g. posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej, h. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

    

   1. Członek a. zwyczajny obowiązany jest do: 

    Godnego i profesjonalnego reprezentowania Stowarzyszenia oraz wartości etycznych przyjętych przez Stowarzyszenie, b. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, c. spełniania swoich zadań organizacyjnych, podjętych zobowiązań, podejmowania inicjatyw, d. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, e. podporządkowanie się uchwałom i decyzjom władz Stowarzyszenia, f. szerzenia idei Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych członków, g. przestrzegania etyki zawodowej, h. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu. 

    §18 l. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 

   1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – członka zmarłego wykreśla się z rejestru ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, osobę prawną skreśla się z rejestru ze skutkiem od dnia jej ustania, c. utraty przez członka statutowych uprawnień do zrzeszania się w Stowarzyszeniu, d. nie uczestniczenia w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia, e. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 12 miesięcy, f. wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki, g. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, h. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwał władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała. 2. Orzekające Władze zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania od decyzji do Zarządu Stowarzyszenia lub do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. 

   Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 

    §19 1. Organami Stowarzyszenia są: 

   1. a) Walne Zebranie Członków b) Zarząd Stowarzyszenia c) Komisja Rewizyjna 
   2. W przypadku, kiedy liczba członków przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. 3. Szczegółowy tryb wyboru i działalności delegatów określi regulamin. 

    §20 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku gdy wymaganą większość głosów uzyska więcej kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia w danym organie, decyduje liczba oddanych głosów na danego kandydata a w dalszej kolejności długość członkostwa w Stowarzyszeniu. Wybór władz Stowarzyszenia następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym. 3. Jeżeli przepisy szczególne Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania (quorum). W razie równości głosów decyduje głos członka zarządu prowadzącego zebranie. 4. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. 5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany poprzez Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane przez Zarząd w ciągu 5 dni od daty wystąpienia wakatu zgodnie z trybem przewidzianym w § 22 Statutu. 

    

   Rozdział V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

    §21 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które tworzą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia lub delegaci. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

   1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, b. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi. 3. O miejscu, terminie, charakterze porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powiadamia członków Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed przewidywanym terminem jego odbycia się. 4. Do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 
   1. a) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, podejmowanie 

   uchwał w sprawie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, b) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian, c) wybór oraz odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, I poszczególnych członków tych komórek, d) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władz, f) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu Stowarzyszenia g) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, i) udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na podstawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu oraz sprawozdania komisji Rewizyjnej z kontroli zarządu j) powzięcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. 

    §22 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otwiera i prowadzi każdorazowo w kolejności obecności na zebraniu: Prezes, Wice Prezes, Sekretarz lub Skarbnik. 3. Zwyczajne (sprawozdawcze) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku. 4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 

   1. a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek 30% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, c) na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
   2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek następuje w ciągu 3-ech tygodni od jego zgłoszenia. 8. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przygotowuje Zarząd. 9. Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia winno być ogłoszone najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, a o Nadzwyczajnym na 10 dni przed terminem. W zawiadomieniu należy podać proponowany porządek obrad. Zawiadomienie może być wysłane pocztą tradycyjną, elektroniczną lub powiadomieniem telefonicznym 10. W razie braku wymaganego quorum następne Walne Zebranie Członków 

   Stowarzyszenia należy odbyć bez względu na ilość obecnych w drugim terminie. Drugi termin zebrania odbywa się po 10 minutowej przerwie. 

   Rozdział VI Zarząd Stowarzyszenia 

    §23 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia. 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, które na poszczególne stanowiska wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 3. Zarząd posiada następujące uprawnienia i obowiązki: a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, b)zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, c)podejmowanie postanowień w przedmiocie wykonania uchwał, ustalanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych, d)uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz ocenianie ich realizacji, zarządzanie majątkiem i finansami, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników, zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów, e)prowadzenie dokumentacji członkowskiej, ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń, wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia, f)powoływanie i rozwiązywanie komisji, sekcji i zespołów roboczych oraz określanie ich zadań i regulaminów ich działalności, g)wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia. 4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, zwoływane są przez Prezesa lub Wice Prezesa 5. Posiedzenia mogą być również zwoływane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu Stowarzyszenia. 

    Rozdział VII Komisja Rewizyjna 

    §24 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego, jego zastępcy oraz Sekretarza, wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 4. Zebrania Komisji Rewizyjne odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. 

    §25 Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należą: 

   1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia: a. kontrola gospodarki finansowej i majątkowej, b. czuwanie nad przestrzeganiem Statutu, c. kontrola wykonania uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia. 2. Występowanie do zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi Stowarzyszenia. 4. Wnioskowanie zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu Stowarzyszenia. 5. Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie lub trybie ustalonym statutem. Składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia. 

    §26 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna przesyła jeden egzemplarz sprawozdania ze swojej działalności, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania, do biura Stowarzyszenia umożliwiające zapoznanie się z nim członkom Stowarzyszenia. 

    Rozdział VIII Podejmowanie zobowiązań 

    §27 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie prawa dotyczącego zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu działających łącznie 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego Członka Zarządu 

   Rozdział IX Majątek Stowarzyszenia 

    §28 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze pieniężne, ruchomości i 

    nieruchomości. 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

   1. a) opłaty wpisowe i składki członkowskie, b) darowizny, spadki i zapisy osób fizycznych i prawnych, c) dotacje i subwencje, d) dochody z działalności gospodarczej, e) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, f) dotacje państwowe i samorządowe, g) wpływy z działalności statutowej, h) wpływy ze zbiórek publicznych. i) Inne nie ujęte wcześniej 

    §29 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie służył realizacji celów statutowych. 

    Rozdział X Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

    §30 1. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Do zawiadomienia określonego w Rozdziale VI, paragraf 22, punkt 9 należy dołączyć lub poinformować o możliwości zapoznania się z przedmiotową zmianą. 

   1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 4. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie: Przewodniczący i 3 członków. 5. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 6. W pozostałych sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych statutem, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy; Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi zmianami. 

    

   Skip to content