PROJEKT

„Senioralny Klub Zaangażowanych Społecznie”

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Edycja 2022

Okres realizacji: 01.06.2022 r.- 31.12.2022 r.

Dofinansowanie: 249 940,00 zł

Całkowita wartość zadania: 276 190,00 zł

 

Projekt skierowany jest do: 30 seniorów (osób po 60 roku życia) zamieszkujących teren powiatu lublinieckiego, którzy utworzą 3 grupy wolontariuszy samopomocowych, z czego jedna będzie aktywnie działać na terenie Lublińca, a pozostałe skupią swoje działania na terenie gmin wiejskich powiatu. Będą to bezpośredni uczestnicy projektu, którzy jako wolontariusze w ramach Senioralnego Klubu Zaangażowanych Społecznie zaangażują się w wielowymiarowe działania lokalne, skierowanie do osób po 60 r.ż. z powiatu lublinieckiego. Dodatkowo do projektu, na etapie bezpośrednich działań wolontariackich, do współpracy zostanie włączonych 15 seniorów – przedstawicieli lokalnych społeczności – 5 osób z Lublińca, 10 osób z gmin o charakterze wiejskim,

Ponadto z działań projektu skorzysta minimum 15 seniorów z powiatu, którzy wezmą udział w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach i inicjatywach.

 

Celem projektu jest  zwiększenie aktywności społecznej wolontariackiej, samopomocowej seniorów z całego powiatu lublinieckiego poprzez realizację działań wolontariackich korespondujących z rzeczywistymi, zróżnicowanymi potrzebami i możliwościami seniorów z gmin o charakterze wiejskim i miejskiej, w ramach Klubu Zaangażowanych Społecznie, obejmujących kompleksowe przygotowanie seniorów wolontariuszy do aktywności, wsparcie w zaangażowaniu w wolontariat, przeprowadzenie diagnozy lokalnej, dostosowane inicjatywy lokalne włączające seniorów z całej społeczności powiatu realizowane w oparciu o współpracę z lokalnymi instytucjami.

 

Uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje w obszarach:

– umiejętności osobistych, poznawczych, cyfrowych

– animacji i samoorganizacji w zakresie prowadzenia działań społecznych

– wzmocnienia swojego zaangażowania i aktywności  społecznej

– zaangażowania społecznego w działania samopomocowe;

– współdziałania z lokalnymi instytucjami pomocowymi w zakresie realizacji  działań lokalnych

Ponadto w ramach projektu poprawią swój komfort życia i funkcjonowania w zakresie rozwiązania trudności ogólnożyciowych, inicjtywnośści, samoświadomości, poczucia sprawstwa, integracji wewnątrzpokoleniowej.

 

Zaplanowane działania będą realizowane w 4 etapach:

  • I etap obejmuje przygotowanie bezpośrednich uczestników projektu do aktywności i samoorganizacji wolontariackiej. W ramach przygotowania uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności społeczne, uważność, zdolności samoorganizacyjne, wsparciu coachingowym grupowym i indywidualnym, warsztatach komputerowych.
  • II etap obejmie przeprowadzenie diagnozy zasobów instytucjonalnych, możliwości, zasobów i potrzeb seniorów z różnych obszarów powiatu lublinieckiego. Dodatkowo w ramach tego etapu zostanie uruchomiony Punkt Wsparcia senioralnych wolontariuszy, gdzie uczestnicy oraz seniorzy z powiatu będą mogli uzyskać wsparcie pośrednika wolontariatu.
  • III etap obejmie przygotowanie uczestników projektu do przeprowadzenia lokalnych działań aktywizujących społecznie, w tym zaplanowanie 6 inicjatyw lokalnych oraz ich realizację na terenie Lubińca i dwóch obszarach wiejskich powiatu.
  • IV etap– obejmuje przeprowadzenie seminariów podsumowujących oraz Gali Wolontariatu.

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
Ul 74 GPP2
42-700 Lubliniec

Wszelkie pytania w sprawie projektu, udziału lokalnych instytucji w budowaniu współpracy międzyinstytucjonalnej prosimy kierować do koordynatora projektu Łukasza Jarosza pod numerem telefonu 697 737 273, email: lukaszjarosz78@gmail.com.

 

REKRUTACJA

Chętne osoby zapraszamy do udziału w projekcie.

l

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

i

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content