PROJEKT

"MOŻEMY WIĘCEJ! - KOMPLEKSOWA ŚCIEŻKA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE"

Projekt „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- Tryb konkursowy. 

Projekt skierowany do 38 mieszkańców Domu Opieki Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – osób z niepełnosprawnościami w tym
20 osób o niepełnosprawności sprzężonej, 18 osób o niesprzężonej biernych zawodowo o niskich i/lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

Partnerstwo w ramach projektu: Projekt realizowany w partnerstwie z firmą PRO-INWEST s.c. ANDRZEJ DOBROWOLSKI, DANUTA DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA DOBROWOLSKA ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.

Wartością dodaną, dzięki zawiązanemu partnerstwu na rzecz realizacji projektu, jest wkład projektu w proces budowy dialogu społecznego i partycypacji społecznej na szczeblu powiatu, możliwość wymiany doświadczeń w aktywizacji zawodowej i społecznej, dobrych praktyk i wiedzy między partnerami oraz nieformalna współpraca z JST – DPS Zameczek 

Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz wzmocnienie potencjału prozatrudnieniowego i prospołecznego uczestników projektu poprzez udzielenie wsparcia w ramach Kompleksowej Ścieżki Wsparcia w postaci zindywidualizowanych wielowymiarowych działań aktywizujących społecznie, zdrowotnie i zawodowo. Działania w projekcie ukierunkowane są na zwiększenie aktywności podopiecznych DPS „Zameczek” na otwartym rynku pracy.

Działania przewidziane w projekcie: Realizacja Kompleksowej Ścieżki Wsparcia, w tym warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, treningu umiejętności społecznych, treningu autonomii decyzyjnej, grupy motywacyjnej. Warsztaty komputerowe oraz rękodzielnictwa. Zajęcia rehabilitacji społecznej i zdrowotnej w tym aktywny ruch, sensoterapia oraz zajęcia na basenie. W ramach projektu zapewnione jest również wsparcie indywidualne: doradztwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwa pracy. W ramach aktywizacji zawodowej przewidziano dla uczestników kursy zawodowe – zgodnie z IPD, trening pracy, staże, wolontariat. Przyczynią się do zwiększenie szans na rynku pracy i wzrostu zdolności do zatrudnienia ONI.

Termin realizacji od 01-02-2018 do 30-11-2019
Wartość całkowita – 940 262,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 799 222,70 PLN

AKTUALNOŚCI

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ ZAPYTANIA OFERTOWE ORAZ INFORMACJĘ ODNOŚNIE WYBORÓW WYKONAWCÓW W PROJEKCIE 

23 LIPIEC 2019

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka w Lublińcu realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach RPO 9.1.5 . „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej Zameczek w Lubińcu. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację usługi pośrednictwa pracy dla uczestników
projektu.

 formularz_oferty_pośrednictwo zapytanie_ofertowe 

19 LIPIEC 2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Możemy więcej! –
Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-
044D/17-001, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

oszacowanie_pośrednik

INFORMACJE O WYBORZE

29 kwiecień 2018

Dotyczy:  zapytania ofertowego nr 6/9.1.5/2018 z dnia 19-04-2018 r. na usługę prowadzenie wspólnie z drugim trenerem grupy motywacyjnej  dla uczestników projektu „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

W załączeniu do pobrania informacja o wyborze wykonawcy.

informacjaowyborze

Dotyczy:  zapytania ofertowego nr 5/9.1.5/2018 z dnia 19-04-2018 r. na usługi psychologiczne  dla uczestników projektu „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

W załączeniu do pobrania informacja o wyborze wykonawcy.

informacjaowyborze

19 KWIECIEŃ 2018

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wspólnie z drugim trenerem – grupy motywacyjnej dla uczestników projektu „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-044D/17-001, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

załącznik 2_wykaz_doswiadczenia_grupa załącznik 3_brak powiazan załącznik1_oferta_grupa 
zapytanie_ofertowe_grupamotywacyjna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/9.1.5/2018

19 KWIECIEŃ 2018

Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne dla uczestników projektu „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-044D/17-001, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

załącznik 2_wykaz wykształcenia_doswiadczenia załącznik 3_brak powiazan załącznik1_oferta_psycholog 
zapytanie_ofertowe_poradnictwo psychologiczne

14 SIERPIEŃ 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa trenera pracy dla uczestników projektu „Możemy więcej! –
Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-
044D/17-001, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

załacznik2_doswiadczenie_trenerzy załącznik1_ofertatrenerzy
trenerzypracy

6 KWIECIEŃ 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć terapeutycznych dla uczestników projektu

„Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-044D/17-001, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

załacznik2_sensoterapia
załącznik 3_brak powiazan załącznik1_oferta zapytanie_ofertowe_sensoterapia

29 MARZEC 2018

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka w Lublińcu realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO 9.1.5 . „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej Zameczek w Lubińcu. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację zajęć na basenie. Zapraszamy do składania ofert.

załacznik2_fizjoterapeuta załącznik1_ofertafizjoterapeuta zapytanie_ofertowe_fizjoterapeuta

21 MARZEC 2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka w Lublińcu realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO 9.1.5 . „Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej Zameczek w Lubińcu. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć w ramach projektu. Szczegóły w załączonych plikach. Zapraszamy do składania ofert.

formularz_oferty ZALACZNIKI_aktywne zapytanie_wyposazenie

28 MARZEC 2018

Przedmiotem zamówienia są usługi opieki nad uczestnikami podczas zajęć realizowanych w projekcie

„Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”, nr WND-
RPSL.09.01.05-24-044D/17-001, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

załacznik2_doswiadczenie załącznik1_oferta zapytanie_ofertowe_opiekunowie

Skip to content