PROJEKT

„Senior, zaangażowany obywatel”

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Edycja 2023

Okres realizacji: 15.05.2023 r.- 31.12.2023 r.

Dofinansowanie: 120 865,50 zł

Całkowita wartość zadania: 133 665,50 zł

 

Projekt skierowany jest do: 30 osób po 60 roku życia z powiatu lublinieckiego, w szczególności zamieszkujących gminy wiejskie i gminę miejsko – wiejską, które po przeszkoleniu i przygotowaniu do działań społecznych i partycypacyjnych będą pełnić rolę senioralnych mentorów obywatelskich. Wspólnie utworzą grupy inicjatywne, które docelowo zawiążą i sformalizują współpracę z lokalnymi instytucjami samorządowymi i przyjmą rolę Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych (SOGP) w gminach wiejskich na terenie powiatu lublinieckiego.  Dodatkowo na II etapie projektu – partycypacyjnych działań lokalnych oraz zawiązania współpracy z samorządem – do działań obywatelskich zostanie włączonych 15 seniorów ze społeczności lokalnej powiatu lublinieckiego, z w tym przede wszystkim z terenów wiejskich, którzy wspólnie z seniorami mentorami podejmą bezpośrednie działania obywatelskie. Ponadto z działań projektu skorzysta minimum 15 seniorów z powiatu, którzy wezmą bezpośredni udział w inicjatywach lokalnych.

 

Celem projektu jest  zwiększenie udziału w budowaniu dialogu obywatelskiego seniorów z powiatu lublinieckiego, z terenów wiejskich i miejsko – wiejskich, przez przygotowanie do aktywności partycypacyjnej, zainicjowanie współpracy i utworzenie Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocnych stanowiących oddolne jednostki konsultacyjne; zawiązanie międzyinstytucjonalnej współpracy ukierunkowanej na budowanie dialogu i współdziałania z lokalnymi instytucjami, w szczególności samorządowymi, w tym jej sformalizowanie w postaci podpisanych porozumień; przeprowadzenie konsultacji społecznych i inicjatyw obywatelskich.

 

Uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje w obszarach:

– umiejętności osobistych, poznawczych, kompetencji liderskich

– samoorganizacji w zakresie prowadzenia działań społecznych

– swojego zaangażowania i aktywności obywatelskiej

– kompetencji w zakresie współpracy z samorządem lokalnym oraz prowadzenia dialogu lokalnego

– współdziałania z lokalnymi instytucjami samorządowymi w zakresie realizacji działań lokalnych

Ponadto w ramach projektu poprawią swój komfort życia i funkcjonowania w zakresie rozwiązania trudności ogólnożyciowych, inicjatywności, samoświadomości, poczucia sprawstwa, integracji wewnątrzpokoleniowej.

 

Zaplanowane działania będą realizowane w 6 etapach:

  • I etap obejmuje działania ukierunkowane na przygotowanie uczestników do aktywności i partycypacji obywatelskiej, do podjęcia roli senioralnego mentora obywatelskiego i zawiązania współpracy w ramach grup inicjatywnych. W ramach przygotowania uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, umiejętności liderskie, radzenia sobie z własnymi trudnościami.
  • II etap obejmuje działania ukierunkowane na budowanie potencjału partycypacyjnego i obywatelskiego grup inicjatywnych w oparciu o dobre praktyki rad i jednostek pomocniczych z województwa śląskiego, w tym również z obszaru objętego wsparciem projektu – Lublinieckiej Rady Seniora. W ramach tego etapu uczestnicy wezmą udział w działaniach wzmacniających wiedzę i umiejętności z zakresu współpracy zespołowej, budowania współpracy z samorządem lokalnym i lokalnymi instytucjami, prowadzenia działań bezpośrednich (wizyty studyjne.
  • III etap obejmuje działania mające na celu wzmacnianie świadomości społeczności lokalnej w zakresie ważności zaangażowania obywatelskiego i partycypacji, w tym ważności funkcjonowania jednostek wspomagających budowanie dialogu z lokalnymi instytucjami, w tym samorządowymi – kampania informacyjna. Zostanie przeprowadzona również diagnoza możliwości i potrzeb lokalnych instytucji pod kątem zawiązania współpracy i współdziałania
  • IV etap obejmuje działania z zakresu budowania bezpośredniej współpracy z lokalnymi instytucjami, w tym samorządowymi w ramach spotkań międzyinstytucjonalnych, na których poza zawiązaniem dialogu zostaną wypracowane zasady współpracy z Senioralnymi Obywatelskimi Grupami Pomocniczymi.
  • V etap obejmuje działania ukierunkowane na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie przez seniorów, w ramach powołanych Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych, obywatelskich inicjatyw lokalnych angażujących instytucje z terenu objętego wsparciem projektu, w tym w szczególności instytucje samorządowe.
  • VI etap obejmuje przeprowadzenie seminariów podsumowujących.

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka
Ul 74 GPP2
42-700 Lubliniec

Wszelkie pytania w sprawie projektu, udziału lokalnych instytucji w budowaniu współpracy międzyinstytucjonalnej prosimy kierować do koordynatora projektu Łukasza Jarosza pod numerem telefonu 697 737 273, email: lukaszjarosz78@gmail.com.

Aktualności:

W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

W ramach projektu „Senior Zaangażowany obywatel” zakończyliśmy spotkania podsumowujące, które miały na celu promowanie działalności Senioralnych Obywatelskich Grup Pomocniczych oraz współdziałania z lokalnymi instytucjami, w tym w szczególności samorządowymi. Spotkania miały na celu upowszechnianie rezultatów projektu.

Zaprezentowaliśmy dokument dotyczący zasad współpracy pomiędzy Senioralnymi Obywatelskimi Grupami Pomocniczymi i instytucjami w zakresie dobrych praktyk w zakresie inicjatyw lokalnych zrealizowanych w ramach projektu. Jednym z istotnych zaplanowanych rezultatów...

Od połowy października w Pawonkowie rozpoczęły się przygotowania do kolejnych inicjatyw w ramach projektu „Senior aktywny obywatel”, które przeprowadzone zostały w miesiącu listopadzie i grudniu.

Od połowy października w Pawonkowie rozpoczęły się przygotowania do kolejnych inicjatyw w ramach projektu „Senior aktywny obywatel”, które przeprowadzone zostały w miesiącu listopadzie i grudniu.

Inicjatywa o nazwie „Aktywny senior – zdrowy senior” zgromadziła chętnych uczestników, którzy udali się na basen w Tarnowskich Górach. W kolejnych dniach działania seniorów uzupełnione zostały o szereg zajęć ruchowych, które były świetnym dopełnieniem zaproponowanej...

REKRUTACJA

Chętne osoby zapraszamy do udziału w projekcie.

l

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

i

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content